ANBI

ANBI

ANBI

MIMIK is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). MIMIK valt hiermee onder de per 01-01-2012 vastgestelde fiscale faciliteiten voor een culturele ANBI. Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Statutair bekend als: stichting MIMIK
Kamer van Koophandel: 08181189
RSIN: 819886099

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a) het (doen) exploiteren van een theater annex filmhuis in gemeente Deventer, en het bijdragen aan een breed en aantrekkelijk cultuuraanbod in de stad;
b) het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van beheer over een onderneming, dan wel rechtspersoon, waarin de horeca ten behoeve van het theater annex filmhuis zal worden geëxploiteerd en waarvan de revenuen zullen toekomen aan de stichting ter verwezenlijking van haar doel als omschreven onder a;
c) het aangaan van geldleningen, het beheren, bezwaren, exploiteren en verkrijgen, dan wel huren van registergoederen, waarin bedoeld theater annex filmhuis zal worden geëxploiteerd;
d) en al hetgeen hiertoe in de breedste zin nodig of bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling

Wie?

Bestuurder: 
Rob van den Hove

Raad van toezicht: 
Frans Smulders – voorzitter
Arno Luisman – lid
Jacolien Eijer-de Jong – lid
Babette Mulder – lid
Karin Obdeijn – lid
 

Wie?

Beloningsbeleid

Het bestuur van MIMIK alsmede de raad van toezicht verrichten hun taken onbezoldigd. Directeur en werknemers worden beloond conform de CAO Nederlandse Podia.

Beloningsbeleid

Ja, ik doe mee!

Bekijk alle mogelijkheden
Ja, ik doe mee!